top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Dona Cançó, com a responsable del tractament, a través de la seva web, www.donacanco.com garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en el que respecta a les seves dades personals, objecte de tractament per l’empresa, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals. 

 Torre Jussana només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb bases jurídiques que puguin permetre la licitud del tractament. Així mateix a adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades per a la protecció dels drets i llibertats de les persones interessades. 

 A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades a través del seu lloc web: 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Identitat: Dona Cançó

 • CIF: G66133497

 • Direcció Carrer Pacífic 18, Prit 1, 08027 Barcelona

 • Correu electrònic: dona@donacanco.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES, LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT I CONSERVACIÓ

A Dona Cançó tractarem les seves dades amb les següents finalitats:

 • Atendre les seves sol·licituds d’informació a través del nostre e-mail de contacte, legitimats pel consentiment que ens presta al posar-se en contacte amb nosaltres. Article 6.1.a) RGPD 2016/679.
   

Una vegada acomplerta la finalitat per la qual es va portar a terme el tractament de les seves dades, aquestes es destruiran i només seran conservades les necessàries per a portar a terme reclamacions o donar compliment a les normatives aplicables. En el cas de les dades necessàries per a dur a terme comunicacions comercials, es mantindran les mateixes fins als terminis que determini la legislació o fins el moment en que l’interessat s’oposi al tractament.  

DESTINATARIS DE LES SEVES DADES

Les seves dades no seran comunicades a tercers en cap cas, excepte quan existeixi una obligació legal.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No hi ha previstes transferències internacionals de dades.

DRETS DE L’INTERESSAT 

Com a usuaris de https://www.donacanco.com/, tindran dret a: 

  • Accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, en el moment que consideri que no son necessàries per a la finalitat que varen ser recollides.

  • Sol·licitar la portabilitat o limitar el tractament, en aquest cas només conservarem els estrictament necessaris per a portar a terme l’exercici de reclamacions.

  • Enretirar el seu consentiment, en qualsevol moment.

Per a procedir a l’exercici de drets haurà de posar-se en contacte amb nosaltres adjuntat còpia del seu DNI a la nostra direcció de correu electrònic dona@donacanco.cat.

Si considera que els seus drets de protecció de dades han sigut vulnerats podrà presentar una reclamació a L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través del seu espai web apdcat.gencat.cat.

bottom of page