top of page

Regulació del treball domèstic


Fa uns dies el govern va fer efectiva la nova regulació del servei de la llar familiar.

Aquest és un gran pas pel feminisme, ja que es garanteixen els drets de les persones que treballen en un sector majoritàriament portat per dones i, sobretot perquè es reconeix el treball domèstic com a professió.En què consisteix aquesta regulació?

Contractació:

L'accés a l'ocupació en la llar familiar es realitzarà mitjançant contractació directa o a través dels serveis públics d'ocupació o de les agències de col·locació degudament autoritzades, amb garantia plena del principi d'igualtat i no discriminació.


Quan la durada del contracte sigui superior a quatre setmanes la treballadora ha de rebre informació sobre els elements essencials del contracte i a més inclourà:

 • Prestacions salarials en espècie, quan s'hagi convingut la seva existència.

 • Durada i distribució dels temps de presència pactats, així com el sistema de retribució o compensació d'aquests.

 • El règim de pernoctes de l'empleada de llar en el domicili familiar, en el seu cas.


Salari:

Es garanteix, com a mínim, el pagament en metàl·lic del Salari Mínim Interprofessional en còmput anual, per sota de la quantia del qual no serà possible fer cap descompte per salari en espècie per manutenció o allotjament. Quan existeixi salari en espècie aquest no podrà superar el 30 % de les percepcions salarials.


Les treballadores tindran dret a dues pagues extraordinàries a l'any, de manera que es garanteixi la percepció del Salari Mínim Interprofessional en còmput anual.


Les treballadores que treballen per hores, en règim extern, perceben una retribució global per les hores efectivament treballades, que inclou la totalitat dels conceptes retributius (salari pel temps treballat, més les parts proporcionals del descans setmanal, vacances i pagues extraordinàries).Jornades, vacances i permisos

 • La jornada màxima setmanal serà de quaranta hores de treball efectiu.

 • Els temps de presència tindran la durada i seran objecte de retribució o compensació en els termes que les parts acordin, no podent excedir de 20 hores setmanals de mitjana en un període d'un mes, tret que les parts convinguin en la seva compensació per períodes equivalents de descans. La seva retribució no serà de quantia inferior a la corresponent a les hores ordinàries.

 • Entre el final d'una jornada i l'inici de la següent hi haurà d’haver un descans mínim de dotze hores.

 • L'empleada interna disposarà almenys de dues hores diàries per als menjars principals.

 • El descans setmanal serà de 36 hores consecutives que comprendran, com a regla general, la tarda del dissabte o el matí del dilluns i el diumenge complet.

 • El període de vacances anuals serà de trenta dies naturals que podran fraccionar-se en dos o més períodes, si bé almenys un d'ells serà com a mínim de quinze dies consecutius.

 • Durant el període o períodes de vacances, l'empleada de llar no estarà obligat a residir en el domicili familiar o en lloc on es desplaci la família o algun dels seus membres.

 • La treballadora tindrà dret a gaudir de les festes i permisos previstos per a la resta dels treballadors.Extinció del contracte

La relació laboral podrà extingir-se per:

 • Acomiadament disciplinari, mitjançant notificació escrita, per les causes previstes en l'Estatut dels Treballadors.

 • Desistiment de l'ocupador, que haurà de ser comunicat per escrit a l'empleada de llar.

 • Conforme als supòsits de l'article 49.1 de l'Estatut dels Treballadors, excepte força major, acomiado col·lectiu i causes objectives legalment procedents.


Afiliació, alta i baixa a la seguretat social

Qui té l'obligació de donar d'alta i cotitzar?

 • Correspon sempre a l'ocupador; en cas que la treballadora presti servei en diverses llars correspon a cadascun dels diferents ocupadors.

 • No obstant això, des de l'1 d'abril de 2013, les treballadores que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador hauran de formular directament la seva afiliació, altes, baixes i variacions de dades quan així ho acordin amb tals ocupadors.

 • En tot cas, les sol·licituds d'alta, baixa i variacions de dades presentades per les empleades de llar hauran d'anar signades pels seus ocupadors.


Termini de presentació

 • La sol·licitud d'alta haurà de presentar-se amb antelació al començament de l'activitat laboral.

 • La sol·licitud de baixa i variacions de dades es presentaran dins del termini dels 3 dies naturals següents al del cessament en el treball o d'aquell en què la variació es produeixi.


Ajuda'ns a créixer

A Dona Cançó celebrem aquesta reforma laboral per garantir el dret de totes les treballadores de la llar. Si estàs d’acord amb nosaltres, comparteix aquest blog i segueix-nos a les xarxes socials, tu ets el nostre millor altaveu!


11 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page