top of page

Autodefensa feminista en les xarxes socials - com defensar-nos dels Machi-Trolls?

La vegada passada vam entendre una mica millor què és un (machi)troll, què fa i com trobar-los y combatre’ls.

Avui ens centrarem en les mesures de defensa que podem prendre de manera individual i fins i tot col·lectiva.


Com defensar-nos dels Machi-Trolls?

Investigant sobre el tema en internet, també he trobat la pàgina de Ciberseguras que es defineixen així: "Som vàries, cadascuna amb diferents poders, venim de diferents galàxies però constel·lem juntes. El nostre espai compartit és la xarxa i ens unim per a espantar a les forces ocultes que ens ataquen. Per a fer-les front, conspirem en aquelarres ciberfeministas."


En un dels seus posts introdueixen accions d'autodefensa en les xarxes: Accions i iniciatives d'autodefensa (en castellà).


Davant d’aquesta expressió de violència digital pots ignorar o combatre els provocadors. Existeixen dues maneres per a lluitar contra ells: una és bloquejar-los i després reportar-los a la plataforma que estàs usant. Recorda també que si vols documentar els atacs per a després reportar-los a la plataforma o les autoritats, no hauries de bloquejar els agressors.


L'altra opció és involucrar-te. La decisió de quin camí prendre depèn del que vulguis aconseguir. 

Bloquejar tolls pot ser efectiu algunes vegades i pot permetre't continuar amb el teu treball sense obstacles, però si els tolls estan determinats en atacar-te, bloquejar no sempre ajuda, ja que existeixen opcions per a seguir amb la tàctica, com ara crear nous comptes i identitats online per a assetjar-te, així com organitzar un assetjament grupal. Aquest atac consisteix en moltes persones sincronitzades i coordinades que emprenen accions contra una dona o un col·lectiu feminista.


Com respondre davant un Machi-Troll?

Si optes per involucrar-te i enfrontar-te a ells, pots intentar portar el diàleg amb ells a un pla d'argumentació racional, intentar avergonyir-los o fins i tot usar l'humor per a desinflar els seus egos. Finalment, pots crear un eixam per a ofegar la seva veu, creant una comunitat de suport amb aliades que puguin bombardejar amb contramissatges l'atacant. L'eficàcia de la teva estratègia també dependrà de la mena de perfil de machitroll que estigui assetjant-te.


Durant aquesta mena d'atacs és comú que la comunitat al voltant de la persona que està sent agredida se sumi o faci publicacions en el seu suport o condemnant els atacs. Això a la vegada pot arribar a generar que els qui se sumen també puguin rebre missatges o atacs pels mateixos mitjans. També pot donar-se que les persones que volen ajudar acabin per empitjorar la situació perquè no tenen en compte el context i necessitats particulars de la persona sota atac.


Algunes estratègies per a contrarestar aquestes agressions consisteixen a documentar-se sobre bones pràctiques a l'hora de donar suport, parlar sobre l'assetjament grupal que s'està vivint en espais segurs, produir narratives i respostes en les quals es posen en evidència els abusadors, denunciar els perfils a les plataformes de xarxes socials, així com crear mecanismes de bloqueig massiu compartint llistes de comptes bloquejats.


Una altra mesura útil consisteix a conèixer les teves configuracions de seguretat i privacitat així com de bloqueig i report de continguts i usuaris en les plataformes que fem servir per a expressar-nos. A vegades també és preferible no bloquejar si es dóna un component il·legal o de difamació per a poder documentar i reportar els atacs. Finalment, demanar ajuda a amigues i companyes per a gestionar les teves xarxes mentre tu t’allunyes d'elles temporalment. Deixar estar les xarxes durant un període podria ser un bon exemple d’autocura.

La propera vegada veurem altres mesures d’autodefensa feminista a les xarxes.

Mentres tant, et convidem a unir-te a les nostres iniciatives i que les comparteixis amb el teu entorn, que segueixis les nostres estratègies i consells en les nostres xarxes socials i que et connectis al fil violeta usant les etiquetes #connectatalfilvioleta #conectatealhilovioleta 

Traducción al castellano


La vez pasada pudimos entender un poquito mejor qué es un Machi-troll, qué hace, cómo encontrarlos y combatirlos. Hoy nos centraremos en las medidas de defensa que podemos tomar de manera individual e incluso colectiva.


¿Cómo defendernos de los Machi-Trolls?


Investigando sobre el tema en internet, también he encontrado la página de Ciberseguras que se definen así: “Somos varias, cada una con distintos poderes, venimos de diferentes galaxias pero constelamos juntas. Nuestro espacio compartido es la red y nos unimos para ahuyentar a las fuerzas ocultas que nos atacan. Para hacerles frente, conspiramos en aquelarres ciberfeministas.


En uno de sus post introducen acciones de autodefensa en las redes: Acciones e iniciativas de autodefensa


Ante esta expresión de violencia digital puedes ignorar o lidiar con los provocadores. Existen dos maneras para lidiar con ellos: una es bloquearlos y luego reportarlos a la plataforma que estás usando.

Recuerda también que si quieres documentar los ataques para luego reportarlos a la plataforma o las autoridades, no deberías en tal caso bloquear a los agresores.

La otra opción es involucrarte.


La decisión de qué camino tomar depende de lo que quieras conseguir. 

Bloquear troles puede ser efectivo algunas veces y puede permitirte continuar con tu trabajo sin obstáculos, pero si los troles están ensañados con atacarte, bloquearlos no siempre ayuda ya que existen opciones para seguir con la táctica, como crear nuevas cuentas e identidades en línea para acosarte, así como organizar un acoso grupal.

Este ataque consiste en muchas personas sincronizadas y coordinadas que emprenden acciones en contra de una mujer o un colectivo feminista.


¿Cómo responder ante un Machi-Troll?

Si optas por "entrar al trapo" y enfrentarte a ellos, puedes intentar llevar el diálogo con ellos en un plano de argumentación racional , intentar avergonzarlos o incluso usar el humor para desinflar sus egos.

Por último, puedes crear un enjambre para ahogar su voz, creando una comunidad de apoyo con aliadas que puedan bombardear con contramensajes al atacante. La eficacia de tu estrategia también dependerá del tipo de perfil de machitrol que esté acosándote.


Durante este tipo de ataques es común que la comunidad alrededor de la persona que está siendo agredida se sume o haga publicaciones en su apoyo o condenando los ataques. Esto a su vez puede llegar a generar que quienes se suman puedan recibir a modo de “rebote” mensajes o ataques por los mismos medios. También puede darse que las personas que quieren ayudar acaben por empeorar la situación al no tener en cuenta el contexto y necesidades particulares de la persona bajo ataque.


Algunas estrategias para contrarrestar las agresiones de un Machi-troll consiste en documentarse acerca de buenas prácticas a la hora de prestar apoyo, hablar sobre el acoso grupal que se está viviendo en espacios seguros, producir narrativas y respuestas en las cuales se ponen en evidencia los abusadores, denunciar los perfiles a las plataformas de redes sociales, así como crear mecanismos de bloqueo masivo compartiendo listas de cuentas bloqueadas.


Otra medida útil consiste en conocer tus configuraciones de seguridad y privacidad así como de bloqueo y reporte de contenidos y usuarios en las plataformas que usamos para expresarnos. A veces también es preferible no bloquear si se da un componente ilegal o de difamación para poder documentar y reportar los ataques. Finalmente, pedir ayuda a amigas para gestionar tus redes mientras sales de ellas durante un tiempo puede ser en su momento una adecuada práctica de autocuidado.


En la próxima entrega, veremos otras medidas de autodefensa feminista en las Redes Sociales.


Mientras tanto, te invitamos a que te unas a nuestras iniciativas y las compartas con tu entorno, que sigas nuestras estrategias y consejos en nuestras redes sociales y que te conectes al hilo violeta usando los hashtags #connectatalfilvioleta #conectatealhilovioleta


27 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page